การยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์

ประเทศไทยได้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์มากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวน 685,009 รายการรองลงมาคือมาเลเซีย 185,580 รายและสิงคโปร์ 172,606 ราย เมื่อพิจารณาถึงปริมาณเครื่องสำอางที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วนายฉัตรชัยกล่าวว่าผู้บริโภคต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อวัตถุดิบส่วนผสมและวิธีการผลิตที่ระบุอาจไม่ได้สะท้อนถึงการประกาศให้

ผู้มีอำนาจทราบเมื่อได้รับหมายเลขทะเบียน ผลการศึกษาพบว่ามีการยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ในปีงบประมาณ 2558 เป็นเวลา 225 ปีในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2560 ในปีพ. ศ. 2560 จำนวน 230 ข้อโดยร้อยละ 64 เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 27 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเกือบร้อยละ 9 โรงงานผลิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *