นโยบายสวัสดิการเรียกร้องให้รัฐบาลอุดหนุนเงินเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางแผนที่จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายฐานรายได้ของครอบครัวที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเด็กนายสมคิดสมศรีอธิบดีกรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกระทรวงฯ กล่าวว่าหากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีการเพิ่มเพดานรายได้เฉลี่ยต่อปีของครอบครัวที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็น 36,000 บาทเป็น 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของผู้มีสวัสดิการ

บัตรประจำตัวประชาชน จำนวนเด็กที่ได้รับเงินสนับสนุนรายเดือน 600 บาทจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 681,629 รายเป็น 1.44 ล้านคน ปัจจุบันพ่อแม่ที่ยากจนจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุสามขวบ กระทรวงยังต้องการที่จะเพิ่มอายุของเงินอุดหนุนเป็นเวลา 6 ปีนายสมคิดกล่าว สมคิดกล่าวว่าองค์กรเอกชนที่รณรงค์นโยบายสวัสดิการเด็กเรียกร้องให้รัฐบาลอุดหนุนเงินอุดหนุนและขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเป็นเวลา 6 ปี นายสมคิดกล่าวว่าหากเงินอุดหนุนได้รับการจัดสรรให้เป็นสากลรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เด็ก ๆ จำนวน 4.318 ล้านคนและรัฐบาลอาจไม่มีงบประมาณเพียงพอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *